Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in của REETECH

Tin tức Reetech

Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in của REETECH theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Từ ngày 05/01/2011 REETECH sử dụng hóa đơn tự in theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ.

Xem chi tiết:

- Quyết định Công Ty Cổ Phần Điện Máy R.E.E về việc hóa đơn tự in

- Thông báo phát hành hóa đơn

- Mẩu hóa đơn giá trị gia tăng của Công Ty Cổ Phần Điện Máy R.E.E