Certificates and awards

Certificates and awards

CÁC CHỨNG NHẬN 

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015 Dấu chứng nhận an toàn phụ hợp tiêu chuẩn UL 1995 & CAN/CSA C22.2 No: 236 cho các sản phẩm làm lạnh và sưởi nhập vào thị trường Bắc Mỹ
Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015 Dấu chứng nhận an toàn phụ hợp tiêu chuẩn UL 1995 & CAN/CSA C22.2 No: 236 cho các sản phẩm làm lạnh và sưởi nhập vào thị trường Bắc Mỹ
Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015 Dấu chứng nhận an toàn phụ hợp tiêu chuẩn UL 1995 & CAN/CSA C22.2 No: 236 cho các sản phẩm làm lạnh và sưởi nhập vào thị trường Bắc Mỹ
Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015