Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in của REETECH

Reetech's news

Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in của REETECH

Từ ngày 05/01/2011 REETECH sử dụng hóa đơn tự in theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ.

Xem chi tiết:

- Quyết định Công Ty Cổ Phần Điện Máy R.E.E về việc hóa đơn tự in

- Thông báo phát hành hóa đơn

- Mẩu hóa đơn giá trị gia tăng của Công Ty Cổ Phần Điện Máy R.E.E